Revízie Elektro HJL


Naša firma Elektro HJL vykonáva revízie, montáže, rekonštrukcie a údržbu elektrických zariadení, bleskozvodov a zabezpečovacej techniky v lokalite Malacky, Stupava, Bratislava a okolie.

Čo ponúkame

 

Revízie                                                                                                                                                  Vykonávame Odborné prehliadky a Odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, v zmysle zákona  NR SR č.124/2006 Z.z. vyhlášky  MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. a platných STN. Zahŕňa všetky opatrenia, ktorými sa kontroluje súlad kompletnej elektrickej inštalácie s normami STN.

Revízia (verification) obsahuje prehliadku, skúšanie a vypracovanie správy o vykonanej revízii.

Prehliadka (inspection) predstavuje kontrolu elektrickej inštalácie s použitím všetkých zmyslov potrebných na zistenie správnosti výberu a zhotovenia elektrickej inštalácie.

Skúšanie (testing) predstavuje realizáciu opatrení v elektrickej inštalácii, ktoré preukážu jej spôsobilosť. Skúšanie zahŕňa zisťovanie hodnôt, ktoré sa nedajú zistiť prehliadkou, a to vhodnými meracími prístrojmi. Teda pod skúšaním sa rozumie nielen preskúšanie niektorých ochranných opatrení, ale predovšetkým meranie, ktorým sa určité hodnoty overujú.

Písanie správy o revízii (reporting) predstavuje zaznamenávanie výsledkov prehliadky a skúšania, vypracovanie revíznej správy.

Údržba (maintenance) predstavuje kombináciu všetkých technických a administratívnych úkonov vrátane odstránenia zistených závad.                                                                                                                   

Elektroinštalácie                                                                                                                          V oblasti stavebných a elektroinštalačných prác máme dlhoročnú prax. Ústretovosť a flexibilita sú samozrejmosťou pri riešení špecifických požiadaviek od našich zákazníkov. Veľký dôraz kladieme na kvalitu práce a v neposlednom rade aj na jej cenu. Elektroinštalácie slúžiace na rozvod a distribúciu elektrickej energie v budovách a zabezpečujú napájanie elektrických spotrebičov, musia spĺňať stanovené predpisy a normy STN najmä z pohľadu bezpečnosti. Pri novej výstavbe, alebo rekonštrukcii, musí už samotná projektová dokumentácia zohľadňovať vždy najaktuálnejšie predpisy a požiadavky. Mnohokrát som sa v praxi stretol s podcenením tejto skutočnosti (stavebník sa rozhodol ušetriť, no na nesprávnom mieste), čo sa v konečnom dôsledku prejavilo na kvalite elektroinštalácie, ako aj navýšení ceny samotnej realizácie.
Rastom životnej úrovne narastá aj počet elektrických spotrebičov v domácnostiach. Dnes nie je zriedkavosťou vlastniť aspoň dva televízory, počítač, hi-fi súpravu a rôznych elektrických pomocníkov v kuchyni, dielni či záhrade. Nárast spotreby elektrickej energie podporujú aj tzv. veľké elektrické spotrebiče – elektrické sporáky, bojlery a vykurovacie telesá. Všetky tieto spotrebiče vyžadujú nielen kvalitné napájanie, ale aj ochranu proti preťaženiu a úrazu el. prúdom.

 

Bleskozvody                                                                                                      Spoľahlivú ochranu vášho majetku a zdravia pred zásahom atmosférickej elektriny zaisťuje kvalitný a odborne namontovaný systém ochrany pred bleskom LPS (Lightning Protection Systems), v súlade so súborom noriem STN EN 62 305-1 až 4. V dnešnej dobe ochrana pred bleskom nie je už len klasická časť bleskozvodu, ale celý súbor opatrení ma ochranu majetku a osôb pred zásahom bleskom. Na bleskozvod je vhodné myslieť už pri návrhu projektu a základoch stavby. Treba vyhotoviť základový uzemňovač, integrovaný do železobetónových základov stavby a tým dosiahnuť nízky zemný odpor. Jednotlivé časti pásoviny treba nechať vyčnievať v mieste každého zvodu a HUP. Presný počet zvodov je daný STN. Nie je však problém urobiť kvalitný zvod i na staršom objekte pomocou uzemňovacích platní. Z praxe platí, že nekvalitne zhotovený LPS môže napáchať veľa škôd.

 

Alarmy 

Pre zabezpečenie objektov, bytov a rodinných domov ponúkame alarmy od firmy Jablotron najnovší inteligentný systém JA-100.

Poprípade starší, ale overený model Oasis.

 

 

Kontakt

Elektro HJL

Mobil: +421905561548
Email: info@elektrohjl.sk

Elektroinštalácie Alarmy Elektro Revízie Elektrikári PC Bleskozvody Lampy NIKO ABB AYKY Ističe a prúdové chrániče CYY Legrand TV Rozvody Vypínače Zásuvky   LSN Svetlá Meranie Prípojky RD Schneider Electric Kábel  FTP UTP CYKY SYKFY CY VCCKY  CYSY Megger  Fluke  UNIMER Charvin Arnoux