Cenník prác

Uvedené ceny sú orientačné, presnú kalkuláciu možno stanoviť až po zoznámení sa s revidovaným zariadením a technickou dokumentáciou. Ceny elektroinštalačných prác po obhliadke objektu. Ceny sú uvádzané spolu s DPH. Práce väčšieho rozsahu cena podľa dohody.

  Revízie elektroinštalácií                         
  Revízia bytu záleží na množstve elektroinštalácie       od 70€  
Revízia rod. dom záleží na množstve elektroinštalácie                 od 80€
Väčšie objekty s viacerými rozvádzačmi a obvodmi -  za obvod    od 15€
Revízia elektrickej pripojky NN                                                    od 70€
Revízie bleskozvodov
Revízia bleskozvod rod. dom podľa STN 34 1390 1 až 2 zvody    od 70€
Revízia LPS podľa  STN 62305 1-4 na rod. dome                          od 80€
Revízia bleskozvod väčšie objekty - za 1 zvod od 25€
Revízie el. ručného náradia, spotrebičov, kanc. techniky
Revízie el. ručného náradia, spotrebičov, kanc. techniky  nad 100ks od 7€
Revízie el. ručného náradia, spotrebičov, kanc. techniky  21 - 100ks od 7,50€
Revízie el. ručného náradia, spotrebičov, kanc. techniky      do 20ks od 8€
Elektromontážne práce, lokalizácia porúch
Lokalizácia prerušeného vedenia, káblových trás – za 1 hod       od 50€
Elektromontážne práce – za 1 hod                                               od 25€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poskytované zľavy
Predloženie platnej revíznej správy spracovanej našou firmou              -10%
Predloženie už neplatnej revíznej správy spracovanej našou firmou     -8%
Predloženie platnej revíznej správy spracovanej inou firmou                - 5%
Predloženej už neplatnej revíznej správy spracovanej inou firmou        - 3%

 

Rozsah úkonov pri revízií

  • Oboznámenie sa s elektrickým zariadením revidovaného objektu. Naštudovanie podkladov na revíziu (dokumentácia, certifikáty, vyhlásenia o zhode).
  • Zistenie stavu elektrických obvodov, vrátane inštalačných, ovládacích a istiacich prvkov. Napojenie spotrebičov na jednotlivé elektrické obvody.
  • Demontáž a montáž krytu prístroja, rozvádzača, spotrebiča.
  • Vypnutie elektrického vedenia, zaistenie vypnutého stavu, preskúšanie a opätovné spustenie.
  • Zmeranie izolačných stavov elektrických obvodov vrátane rozvádzačov.
  • Meranie ochrany pred nebezpečným dotykom - impedancia poruchovej slučky, prúdový chránič.
  • Meranie elektrických veličín uzemnenie, prechodového odporu.
  • Vyhodnotenie revízie a vyhotovenie revíznej správy.

Kontakt

Elektro HJL

Mobil: +421905561548
Email: info@elektrohjl.sk

Elektroinštalácie Alarmy Elektro Revízie Elektrikári PC Bleskozvody Lampy NIKO ABB AYKY Ističe a prúdové chrániče CYY Legrand TV Rozvody Vypínače Zásuvky   LSN Svetlá Meranie Prípojky RD Schneider Electric Kábel  FTP UTP CYKY SYKFY CY VCCKY  CYSY Megger  Fluke  UNIMER Charvin Arnoux