Vykonávame Odborné prehliadky a Odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických a bleskozvodov. Svoje služby poskytujeme hlavne pre lokalitu Malacky, Stupava, Bratislava a okolie. Revízia zahŕňa všetky opatrenia, ktorými sa kontroluje súlad kompletnej elektrickej inštalácie s dokumentáciou normami STN.

Dá sa povedať, že elektroinštalácie slúžia dobre vtedy, ak si ich prítomnosť neuvedomujete a používate elektrické spotrebiče bez toho, aby ste boli akokoľvek obmedzovaní. Aj skryté nedostatky, prípadne zanedbania bezpečnostných predpisov predstavujú potenciálne ohrozenie, v lepšom prípade iba možný zdroj porúch. Cena za revíziu je závyslá od počtu elektrických prvkov, veľkosti objektu a počtu hodín potrebných na meranie a skúšanie.

Ak chcete zistiť skutočný stav elektroinštalácie domu alebo bytu i to, či spĺňa požiadavky noriem, môžete sa obrátiť na nášho revízneho technika. Ten na základe vykonania odbornej prehliadky a odbornej skúšky zistí prípadné nedostatky a takisto poradí, ako môžete tieto nedostatky odstrániť. Pravidelná revízia zníži riziko vzniku krízových sitácií, a budete sa môcť spoľahnúť, že Vaša elektroinštalácia je plne funkčná a pripravená splniť všetky Vaše nároky.

V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. §9 ods. 1 písmeno a) predpisuje zamestnávateľovi povinnosť sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania sa na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení, vykonávať revízie elektrických zariadení (odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení) a zároveň je zamestnávateľ povinný odstraňovať nedostatky zistené pri kontrolnej činnosti elektrických zariadení.

Revízia elektrického zariadenia zahŕňa v sebe úkony, pri ktorých sa prehliadkou, skúšaním a meraním zisťuje daný stav elektrického zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti.

Norma STN 33 1500 je základnou normou pre revízie elektrických zariadení a zariadení pre ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny (ďalej len elektrické zariadenia). Táto norma platí pre všetky elektrické zariadenia, ktoré môžu ohroziť ľudské zdravie, úžitkové zvieratá alebo majetok a okolité prostredie za stanovených podmienok prevádzky pod elektrickým prúdom alebo napätím alebo javmi vyvolanými účinkami elektriny.

Účelom revízie elektrických zariadení technických je overenie ich stavu z hľadiska bezpečnosti. Požiadavky bezpečnosti sa považujú za splnené, pokiaľ elektrické zariadenie spĺňa z hľadiska bezpečnosti príslušné ustanovenia STN.

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení technických a bleskozvodov (revízie) vykonáva osoba (revízny technik) s odbornou spôsobilosťou na vykonávanie kontroly elektrických zariadení, s kvalifikáciou, v zmysle zákona  NR SR č.124/2006 Z.z. vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. a platných STN.

Kontakt

Elektro HJL

Mobil: +421905561548
Email: info@elektrohjl.sk

Elektroinštalácie Alarmy Elektro Revízie Elektrikári PC Bleskozvody Lampy NIKO ABB AYKY Ističe a prúdové chrániče CYY Legrand TV Rozvody Vypínače Zásuvky   LSN Svetlá Meranie Prípojky RD Schneider Electric Kábel  FTP UTP CYKY SYKFY CY VCCKY  CYSY Megger  Fluke  UNIMER Charvin Arnoux